My Company

Thông tin về My Company ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
eLearning
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng Lao động